en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
Zasady udostępniania zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie do innych celów niż zwiedzanie


Marek Świca, Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie na mocy zarządzenia z dnia 9.03.2017 roku, wprowadził nowe zasady udostępniania zbiorów Muzeum  Fotografii w Krakowie do innych celów niż zwiedzanie.

 

Zasady udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów w celach informacyjnych dla mediów.

1.   Udostępnianie zdjęć obiektów oraz innych materiałów wchodzących w skład pakietów prasowych związanych z bieżącymi wystawami czasowymi, aktualną odsłoną wystawy stałej  lub wszelakimi innymi wydarzeniami i przedsięwzięciami organizowanymi przez Muzeum  Fotografii w Krakowie następuje za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mhf.krakow.pl oraz za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej specjalisty ds. promocji.

2.   Udostępnionym zdjęciom towarzyszy opis zakresu udzielanej licencji: „Wszystkie materiały udostępnione w zakładce „PRASA” przeznaczone są wyłącznie dla mediów. Rozpowszechnianie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych związanych z Muzeum Fotografii w Krakowie oraz organizowanymi przez Muzeum Fotografii w Krakowie wystawami, projektami i wydarzeniami w okresie ich trwania. Przy publikacji zdjęć obowiązkowe jest zamieszczenie podpisów według przygotowanego przez Muzeum Fotografii w Krakowie wzoru, który nie może podlegać żadnym modyfikacjom co do treści. Naruszenie tego obowiązku stanowić będzie  naruszenie autorskich praw.”

3.   Udostępnianiem zdjęć i materiałów dla mediów zajmuje się specjalista ds. promocji.

 

Zasady udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów z kolekcji Muzeum Fotografii w Krakowie i prowadzenia kwerend

 

Cyfrowe wizerunki:

1.   Cyfrowe wizerunki udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Wiosek powinien zostać skierowany na adres pocztowy Muzeum Fotografii w Krakowie z dopiskiem „Dział Inwentarzy - Udostępnianie” lub bezpośrednio na adres e-mail Działu Inwentarzy: inwentarze@mhf.krakow.pl;

2.   W części pierwszej wniosku powinny zostać umieszczone dane zamawiającego obejmujące:

a.    imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu wnioskującego;

b.    adres wnioskującego;

c.    telefon kontaktowy wnioskującego;

d.   adres e-mail wnioskującego;

e.    NIP oraz dane dotyczące wpisu do właściwego rejestru w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

f.     cel i sposób wykorzystania wizerunków cyfrowych;

g.   wyrażenie chęci otrzymania na adres email wglądowych cyfrowych wizerunków obiektów w formacie JPG oznaczonych znakiem wodnym Muzeum Fotografii w Krakowie.

3.   W części drugiej wniosku powinna zostać umieszczona lista obiektów obejmująca:

a.    Tytuł;

b.    Autora;

c.    Numer inwentarzowy;

4.   Muzeum Fotografii w Krakowie udostępnia cyfrowe wizerunki obiektów, do których przysługują mu prawa umożliwiające swobodne dysponowanie i rozpowszechnianie cyfrowego wizerunku chronionego dzieła sztuki albo nie podlegających ochronie prawno-autorskiej, w tym należących do domeny publicznej.

5.   Działając na podstawie art. 23 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Muzeum Fotografii w Krakowie zastrzega sobie możliwość odmówienia udostępniania cyfrowych wizerunków wraz z podaniem uzasadnienia.

6.   Udostępnienie jest każdorazowo regulowane umową cywilno-prawną. Wzór umowy stanowi załącznik numer 3 do niniejszych zasad.

7.   Udostępnionym cyfrowym wizerunkom obiektów podlegających ochronie prawno-autorskiej towarzyszy opis zakresu udzielanej licencji: „Wszystkie udostępniane materiały przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie w celu określonym na wniosku zainteresowanego. Przy wykorzystaniu wizerunków w publikacjach naukowych, opracowaniach specjalistycznych i ekspertyzach wskazane jest zamieszczenie bezpośrednio pod zdjęciem podpisu według przygotowanego przez Muzeum Fotografii w Krakowie wzoru, który w takim przypadku nie może podlegać żadnym modyfikacjom co do treści. Naruszenie tego obowiązku stanowić będzie naruszenie  autorskich praw przez  zamawiającego.”

8.   Wzór podpisu pod wizerunkiem, o którym mowa w pkt 7 to:  "Imię i nazwisko autora pracy, tytuł, technika, rok powstania, Kolekcja Muzeum Fotografii w Krakowie, oraz imię i nazwisko autora zdjęcia.

 

Kwerendy:

1.   Kwerendy prowadzone są na podstawie pisemnego wniosku, stanowiącego załącznik nr  2 do niniejszych zasad. Wiosek powinien zostać skierowany na adres pocztowy Muzeum Fotografii w Krakowie z dopiskiem „Dział Inwentarzy - Kwerenda” lub bezpośrednio na adres e-mail Działu Inwentarzy: inwentarze@mhf.krakow.pl;

2.   W części pierwszej wniosku powinny zostać umieszczone dane zamawiającego obejmujące:

a.    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnioskującego;

b.    adres wnioskującego;

c.    telefon kontaktowy wnioskującego;

d.   adres e-mail wnioskującego;

e.    NIP oraz dane dotyczące wpisu do właściwego rejestru w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

f.     Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z wnioskiem;

g.   Wyrażenie chęci otrzymania na adres email wglądowych cyfrowych wizerunków obiektów w formacie JPG oznaczonych znakiem wodnym Muzeum Fotografii w Krakowie.

3.   W części drugiej wniosku powinien zostać opisany zakres tematyczny kwerendy

 

Warunki techniczne i definicje

 

1.   Przez cyfrowy wizerunek obiektu rozumie się plik graficzny używający kompresji bezstratnej o parametrach technicznych nie mniejszych niż:

a.    format: TIFF

b.    rozmiar:  min. 50 MG

c.    minimalna rozdzielczość dla obiektów refleksyjnych ok. 300 ppi 

d.   minimalna rozdzielczość dla obiektów transmisyjnych ok. 2000 ppi

e.    przestrzeń barwna: 16 bitowa, ProPhoto

2.   Cyfrowym wizerunkiem obiektu stanowiącym odrębną informację sektora publicznego jest każdy z plików składających się na pełną dokumentację obiektu.

3.   Wnioskujący ma prawo do otrzymania na wskazany we wniosku adres email wglądowych cyfrowych wizerunków obiektów w formacie JPG oznaczonych znakiem wodnym Muzeum Fotografii w Krakowie. Pliki te mogą zostać przesłane wnioskującemu o ile nie są udostępnione w formie wirtualnej kolekcji pod adresem: http://zbiory.mhf.krakow.pl/. Pliki te nie stanowią przedmiotu umowy i nie mogą być wykorzystywane przez wnioskującego w celach innych niż podjęcie decyzji o realizacji wniosku przez Muzeum Fotografii w Krakowie.

4.   Muzeum Fotografii w Krakowie może przesłać cyfrowe wizerunki obiektów w formacie JPG, do których przysługują mu prawa umożliwiające swobodne dysponowanie i rozpowszechnianie cyfrowego wizerunku chronionego dzieła sztuki twórców nie żyjących albo nie podlegających ochronie prawno-autorskiej, w tym należących do domeny publicznej.

5.   Udostępnienie cyfrowych wizerunków nastąpi poprzez nagranie plików wskazanych we wniosku obiektów na opisaną płytę DVD lub poprzez transfer internetowy. Wnioskujący może otrzymać nośnik z cyfrowymi wizerunkami poprzez list polecony lub odebrać go osobiście w siedzibie Muzeum Fotografii w Krakowie.

 

Zasady odpłatności i umowy

 

1.   Za udostępnienie jednego cyfrowego wizerunku obiektu w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym Muzeum Fotografii w Krakowie pobiera opłatę w wysokości 1 zł brutto. Cyfrowy wizerunek obiektu ma swoją definicję w Rozdziale III pkt 1.

2.   Za udostępnienie jednego cyfrowego wizerunku obiektu do celów innych niż wymienionych w pkt 1 Muzeum Fotografii w Krakowie pobiera opłatę w wysokości 86 zł brutto. Cyfrowy wizerunek obiektu ma swoją definicję w Rozdziale III pkt 1. Koszty wysyłki pokrywa wnioskujący.

3.   Za wykonanie kwerendy przy pomocy swoich pracowników Muzeum Fotografii w Krakowie pobiera opłatę w wysokości 86 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy.

4.   Wnioskodawca może samodzielnie i bez żadnych opłat przeprowadzić kwerendę w zbiorach znajdujących się w systemie elektronicznym  w siedzibie  Muzeum Fotografii w Krakowie lub on-line pod adresem: http://zbiory.mhf.krakow.pl/. Kwerendę w siedzibie Muzeum Fotografii w Krakowie wnioskodawca może przeprowadzić na wyznaczonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Muzeum Fotografii w Krakowie po uprzednim umówieniu. Pytania dotyczące dostępnych terminów należy kierować do Działu Inwentarzy pod numerem telefonu: tel. 12 634-59-32 wew. 35

5.   W przypadku udostępnienia cyfrowych wizerunków lub prowadzenia kwerendy przy pomocy pracowników Muzeum Fotografii w Krakowie każdorazowo zawarta zostanie umowa określająca wysokość opłaty, termin zapłaty oraz tryb dostarczenia wizerunków wnioskodawcy lub wyników kwerendy. Muzeum Fotografii w Krakowie każdorazowo będzie wystawiało faktury VAT.

6.   W sytuacji kiedy wniosek wykracza poza udostępnienie określonej liczby cyfrowych wizerunków lub przeprowadzenie kwerendy cena oraz zakres takiego wniosku podlegają negocjacji. Wniosek w formie opisu proponowanego zakresu współpracy powinien zostać skierowany na adres pocztowy Muzeum Fotografii w Krakowie z dopiskiem „Dział Inwentarzy” lub bezpośrednio  na adres e-mail Działu Inwentarzy: inwentarze@mhf.krakow.pl;

7.   W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie może obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w pkt 1-3. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o zwolnienie z opłat powinien dołączyć do wniosku pisemną prośbę kierowaną do Dyrektora Muzeum Fotografii w Krakowie, podając uzasadnienie swojej prośby w możliwie najbardziej szczegółowy sposób.

Zal_1_Wniosek_O_przeprowadzenie_kwerendy_v2.docx

Zal_2_Wniosek_Udostępnienie_cyfrowych_wizerunkow_v2.docx


Zal_1_Wniosek_O_przeprowadzenie_kwerendy_v2.docx

Zal_2_Wniosek_Udostępnienie_cyfrowych_wizerunkow_v2.docx

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+