en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


O MUZEUM / informacje praktyczne

Muzeum Fotografii w Krakowie

 

Strzelnica - ul. Królowej Jadwigi 220
kontakt (rezerwacje, bilety, księgarnia) - tel. 798 083 514

 

GODZINY OTWARCIA:

 

Wtorek - Piątek    11:00-18:00
Sobota                    10:00-17:30
Niedziela                10:00-15:30

 

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.
Dniem wstępu wolnego na wystawę stałą jest wtorek.
Ostatni zwiedzający przyjmowani są na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

 

Dojazd autobusami linii: 102, 134, 152, 192, 252, 902 
Przystanek: SIELANKA

 

CENY BILETÓW

 

Ceny biletów na wszystkie wystawy

Bilet normalny - 15 zł
Bilet ulgowy - 10 zł
Bilet rodzinny - 7 zł
Bilet grupowy normalny - 10 zł
Bilet grupowy ulgowy - 7 zł

 

Ceny biletów na wystawę stałą

Bilet normalny - 12 zł
Bilet ulgowy - 8 zł
Bilet rodzinny - 6 zł
Bilet grupowy normalny - 8 zł
Bilet grupowy ulgowy - 6 zł

 

Ceny biletów na wystawy czasowe:

Bilet normalny - 6 zł
Bilet ulgowy - 4 zł
Bilet rodzinny (posiadacze kart KKR 3+) - 3 zł
Bilet grupowy normalny - 4 zł
Bilet grupowy ulgowy - 3 zł
 

Bilet na warsztaty edukacyjne - 15 zł
Lekcja muzealna 75 zł / grupa
Oprowadzanie w języku polskim - 50 zł + cena biletu
Oprowadzanie w języku angielskim - 70 zł + cena biletu

 

Koszt usługi przewodnickiej pozostaje bez zmian bez względu na to, czy obejmuje jedną czy więcej wystaw.

Bilet normalny i grupowy upoważnia opiekuna do wprowadzenia towarzyszących mu dzieci do lat 7.

Szczegółowy cennik, zasady przynawania zniżek oraz regulamin zwiedzania znajdują się w załącznikach po prawej stronie.


Ceny biletów dla posiadaczy Karty Krakowskiej (rabat 20%)

 

Ceny biletów na wszystkie wystawy

Bilet normalny - 12 zł
Bilet ulgowy - 8 zł
Bilet grupowy normalny - 8 zł
Bilet grupowy ulgowy - 5,60 zł

 

Ceny biletów na wystawę stałą

Bilet normalny - 9,60 zł
Bilet ulgowy - 6,40 zł
Bilet grupowy normalny - 6,40 zł
Bilet grupowy ulgowy - 4,80 zł

 

Ceny biletów na wystawy czasowe:

Bilet normalny - 4,80 zł
Bilet ulgowy - 3,20 zł
Bilet grupowy normalny - 3,20 zł
Bilet grupowy ulgowy - 2,40 zł

 

Bilet na warsztaty edukacyjne - 12 zł

 

Posiadaczom Karty Krakowskiej nie przysługuje zniżka na usługę przewodnicką oraz na bilety rodzinne dla posiadaczy kart KKR 3+, Karty Dużej Rodziny oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.Udostępnianie wizerunków cyfrowych zbiorów i prowadzenie kwerend

Zasady przeprowadzania kwerend oraz potrzebne formularze znajdują się w formie załączników po prawej stronie.
 Muzeum Historii Fotografii nie świadczy usług w zakresie wyceny fotografii i sprzętu fotograficznego oraz pośrednictwa w sprzedaży.


Obowiązek informacyjny RODO

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków, z godnie z at.. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej „Muzeum” z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl;
2. W Muzeum został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@mhf.krakow.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie www.mhf.krakow.pl (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.
4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i działania systemów informatycznych.
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Regulamin usługi Newsletter
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą: ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków, wpisanym pod numerem 21 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, REGON 001258462, NIP 677-12-07-972, zwanym dalej „Muzeum”.

§ 2
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Muzeum na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Informacje, które Muzeum będzie przesyłać za pomocą usługi Newsletter dotyczyć będą organizowanych przez Muzeum wystaw i wydarzeń, a także informacji praktycznych oraz muzealnych aktualności.

§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4
Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.mhf.krakow.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe) oraz udzieli następujących zgód przez zaznaczenie check boxa:
- Akceptuję Regulamin;
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Muzeum w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Muzeum drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail;
a następnie kliknie przycisk „Zatwierdź. Na podany przez użytkownika adres e-mail Muzeum wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia chęci korzystania z usługi Newsletter.

Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newsletter, należy:
a) Posiadać urządzenie połączone z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c) posiadać adres e-mail.

§ 7
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: klikniecie w link „wypisz się z Newslettera”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newsletter.

§ 8
1. Administratorem Danych osobowych jest Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków,
e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl.
2. W Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@mhf.krakow.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest umowa zawarta wskutek ak-ceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie www.mhf.krakow.pl; Przetwa-rzanie Danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich poda-nia, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu opro-gramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy.
8. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organi-zacji międzynarodowych.
9. Podmiot którego Dane osobowe dotyczą posiada prawo żądać od Administratora do-stępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiot którego Dane osobowe doty-czą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 9
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sekretariat@mhf.krakow.pl
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10
1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
b) zmiany możliwości technicznych; oraz
c) zmiany przepisów prawa;
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Muzeum usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie-dzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

kwerendy i udostępnianie.zip

Regulamin zwiedzania.pdf

Regulamin usługi newsletter.pdf

Regulamin udostępniania zbiorów.docx

Wniosek o przeprowadzenie kwerendy.docx

Wniosek o udostępnienie cyfrowych wizerunków.docx

Cennik.docx

plan dojazdu google maps

kwerendy i udostępnianie.zip

Regulamin zwiedzania.pdf

Regulamin usługi newsletter.pdf

Regulamin udostępniania zbiorów.docx

Wniosek o przeprowadzenie kwerendy.docx

Wniosek o udostępnienie cyfrowych wizerunków.docx

Cennik.docx

plan dojazdu google maps
do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+