en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


O MUZEUM / informacje praktyczne

Muzeum Fotografii w Krakowie

 

Strzelnica - ul. Królowej Jadwigi 220
kontakt (rezerwacje, bilety, księgarnia) - tel. 798 083 514

 

GODZINY OTWARCIA:

 

Wtorek - Piątek       11:00-18:00
Sobota - Niedziela  10:00-15:30

 

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.
Dniem wstępu wolnego na wystawę stałą jest wtorek.
Ostatni zwiedzający przyjmowani są na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

 

CENY BILETÓW

 

Ceny biletów na wszystkie wystawy

Bilet normalny - 15 zł
Bilet ulgowy - 10 zł
Bilet rodzinny - 7 zł
Bilet grupowy normalny - 10 zł
Bilet grupowy ulgowy - 7 zł

 

Ceny biletów na wystawę stałą

Bilet normalny - 12 zł
Bilet ulgowy - 8 zł
Bilet rodzinny - 6 zł
Bilet grupowy normalny - 8 zł
Bilet grupowy ulgowy - 6 zł

 

Ceny biletów na wystawy czasowe:

Bilet normalny - 6 zł
Bilet ulgowy - 4 zł
Bilet rodzinny (posiadacze kart KKR 3+) - 3 zł
Bilet grupowy normalny - 4 zł
Bilet grupowy ulgowy - 3 zł
 

Bilet na warsztaty edukacyjne - 15 zł
Lekcja muzealna 75 zł / grupa
Oprowadzanie w języku polskim - 50 zł + cena biletu
Oprowadzanie w języku angielskim - 70 zł + cena biletu

 

Koszt usługi przewodnickiej pozostaje bez zmian bez względu na to, czy obejmuje jedną czy więcej wystaw.

Bilet normalny i grupowy upoważnia opiekuna do wprowadzenia towarzyszących mu dzieci do lat 7.

Szczegółowy cennik, zasady przynawania zniżek oraz regulamin zwiedzania znajdują się w załącznikach po prawej stronie.


Ceny biletów dla posiadaczy Karty Krakowskiej (rabat 20%)

 

Ceny biletów na wszystkie wystawy

Bilet normalny - 12 zł
Bilet ulgowy - 8 zł
Bilet grupowy normalny - 8 zł
Bilet grupowy ulgowy - 5,60 zł

 

Ceny biletów na wystawę stałą

Bilet normalny - 9,60 zł
Bilet ulgowy - 6,40 zł
Bilet grupowy normalny - 6,40 zł
Bilet grupowy ulgowy - 4,80 zł

 

Ceny biletów na wystawy czasowe:

Bilet normalny - 4,80 zł
Bilet ulgowy - 3,20 zł
Bilet grupowy normalny - 3,20 zł
Bilet grupowy ulgowy - 2,40 zł

 

Bilet na warsztaty edukacyjne - 12 zł

 

Posiadaczom Karty Krakowskiej nie przysługuje zniżka na usługę przewodnicką oraz na bilety rodzinne dla posiadaczy kart KKR 3+, Karty Dużej Rodziny oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.Udostępnianie wizerunków cyfrowych zbiorów i prowadzenie kwerend

Zasady przeprowadzania kwerend oraz potrzebne formularze znajdują się w formie załączników po prawej stronie.
 Muzeum Historii Fotografii nie świadczy usług w zakresie wyceny fotografii i sprzętu fotograficznego oraz pośrednictwa w sprzedaży.


Obowiązek informacyjny RODO

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków, z godnie z at.. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej „Muzeum” z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl;
2. W Muzeum został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@mhf.krakow.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie www.mhf.krakow.pl (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.
4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i działania systemów informatycznych.
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Regulamin usługi Newsletter
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą: ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków, wpisanym pod numerem 21 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, REGON 001258462, NIP 677-12-07-972, zwanym dalej „Muzeum”.

§ 2
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Muzeum na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Informacje, które Muzeum będzie przesyłać za pomocą usługi Newsletter dotyczyć będą organizowanych przez Muzeum wystaw i wydarzeń, a także informacji praktycznych oraz muzealnych aktualności.

§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4
Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.mhf.krakow.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe) oraz udzieli następujących zgód przez zaznaczenie check boxa:
- Akceptuję Regulamin;
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Muzeum w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Muzeum drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail;
a następnie kliknie przycisk „Zatwierdź. Na podany przez użytkownika adres e-mail Muzeum wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia chęci korzystania z usługi Newsletter.

Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newsletter, należy:
a) Posiadać urządzenie połączone z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c) posiadać adres e-mail.

§ 7
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: klikniecie w link „wypisz się z Newslettera”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newsletter.

§ 8
1. Administratorem Danych osobowych jest Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków,
e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl.
2. W Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@mhf.krakow.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest umowa zawarta wskutek ak-ceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie www.mhf.krakow.pl; Przetwa-rzanie Danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich poda-nia, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu opro-gramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy.
8. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organi-zacji międzynarodowych.
9. Podmiot którego Dane osobowe dotyczą posiada prawo żądać od Administratora do-stępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiot którego Dane osobowe doty-czą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 9
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sekretariat@mhf.krakow.pl
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10
1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
b) zmiany możliwości technicznych; oraz
c) zmiany przepisów prawa;
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Muzeum usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie-dzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Zasady udostepniania zbiorow Muzeum Fotografii.pdf

Zał 1 Wniosek o udostępnienie cyfrowych wizerunkow.docx

Zał 2 Wniosek o przeprowadzenie kwerendy.docx

kwerendy i udostępnianie.zip

Cennik.pdf

Regulamin zwiedzania.pdf

plan dojazdu google maps

Zasady udostepniania zbiorow Muzeum Fotografii.pdf

Zał 1 Wniosek o udostępnienie cyfrowych wizerunkow.docx

Zał 2 Wniosek o przeprowadzenie kwerendy.docx

kwerendy i udostępnianie.zip

Cennik.pdf

Regulamin zwiedzania.pdf

plan dojazdu google maps
do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+